INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ FIRMĘ Boho Love Joanna Krupa

Szanowni Państwo,

wypełniając wymóg przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej RODOuprzejmie informujemy, że w razie gdyby w ramach prowadzonej działalności doszło do pozyskania oraz przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO przez firmę Boho Love Joanna Krupa  to:

1.      administratorem tych danych osobowych – czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób i w jakich celach wykorzystywane będą te dane –będzie Boho Love Joanna Krupa., z siedzibą ul. Gołdapska 31, 19 -400 Olecko, NIP 7441728208, REGON 280169816, z którym we wszelkich kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: bohoshop2019@gmail.com

2.      pozyskane dane osobowe przetwarzane mogą być na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej przez administratora lub podmioty działające na jego zlecenie takie jak obsługa IT, księgowość, podwykonawcy, dostawcy, operatorzy pocztowi i inne podmioty wspierające administratora przy prowadzonej działalności gospodarczej – w oparciu o art. 6 RODO bądź na podstawie wyrażonej przez zainteresowaną osobę zgody, bądź w związku z korzystaniem z usług oferowanych lub świadczonych przez administratora bądź też z uwagi na uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej (w tym na potrzeby ich działań marketingowych);

3.      pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom niż wskazane wyżej, chyba że podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla osiągnięcia wymienionych powyżej celów; pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez profilowanie;

4.      pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas do tego niezbędny, co do zasady do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i statystycznych, roszczeń o charakterze reklamacyjnym, cywilnoprawnym, karnoprawnym etc.).

5.      przekazanie administratorowi danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z usług administratora lub osiągnięcia innego celu zamierzonego przez administratora albo osobę zainteresowaną usługami świadczonymi przez administratora;

6.      na podstawie RODO osoba, której dane osobowe są przez administratora przetwarzane, może żądać – przez zgłoszenie swojego wniosku do administratora na adres email: bohoshop2019@gmail.com – udostępnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, oraz przetwarzania dokonywanego na innej podstawie niż zgoda), a nadto – przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.